ПОЧЕТНА

ЗА НСИОМ

ЧЛЕНКИ

КОНТАКТ

ПОЧЕТНА

1logo civ

1LOGO TELESNI

1LOGO SPORT

1LOGO SLEPI

1logo gluvi

1LOGO PORAKA

1LOGO TRUDOVI

1„Нека се чуе вашата порака!“  е насловот на тридневната работилница која почнува денеска во Скопје и е наменета за граѓански организации што ги застапуваат правата на лицата со попреченост во земјава. Двајца домашни и странски обучувачи ќе им помогнат на учесниците да ги подобрат своите комуникациски вештини користејќи ги онлајн и традиционалните медиуми.

Претставници на четиринаесет граѓански организации од земјава кои што работат со лица со попреченост ќе бидат запознаени со медиумските алатки и техники за подигање на видливоста на нивните организации, преку практичен пристап, развивање на медиумска кампања, како и менторска поддршка за сите граѓански организации при натамошно развивање и имплементирање на нивните идеи за медиумските кампањи.

Оваа активност е дел од проектот „Попреченоста е само прашање на перцепција“, имплементиран од Институтот за медиуми и различности од Лондон, во партнерство со Македонскиот институт за медиуми и Националниот совет на инвалидските организации на Македонија, а финансиски поддржан од Европската Унија. Целта е да се зголеми видливоста преку медиумите и да се подобри јавната перцепција на лицата со попреченост, како неопходен предуслов за нивно активно учество во јавниот живот и за еднаков третман при практикување на правата и слободите.

Работилницата почнува на 3 Мај, Денот на слободата на медиумите, со што симболично се испраќа порака дека медиумите треба да овозможат поголем простор и видливост со цел да се слушне гласот и на маргинализираните и ранливите групи, што е важен сегмент од слободата на изразувањето на сите сегменти во едно демократско општество.

 

povikИнститутот за медиуми и различности од Лондон, Македонскиот институт за медиуми и Националниот совет на инвалидските организации на Македонија организираат две тридневни работилници за граѓански организации што ги застапуваат правата на лицата со попреченост во земјава, а кои сакаат да ги подобрат своите комуникациски вештини користејќи ги онлајн и традиционалните медиуми. Двете работилници што ќе се спроведуваат под мотото „Нека се чуе вашата порака!“ ќе имаат иста цел и дневен ред, а на секоја ќе може да учествуваат по 15 претставници од граѓанските организации што ќе се пријават на повикот. Ги покануваме сите заинтересирани да ги пополнат формуларите за аплицирање (во прилог) и да изберат на која работилница би сакале/би можеле да учествуваат (доколку ви одговараат двата термина, означете ги двата).

wordDL              wordDL 
 Повик за аплицирање    Формулар за аплицирање

 

1 2 4

Protecting children from violence and promoting social inclusion of children with disabilities in Western Balkans and Turkey

REPORT

National seminar “Children with disabilities in the Former Yugoslav Republic of Macedonia through the lens of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities”

February, 24th 2017 | Skopje

More than 80 representatives from organizations of persons with disabilities, governmental institutions, service providers and other stakeholders, including the Minister of Labour and Social Policy, the Ombudsman, high representatives from EU Delegation in Skopje, UNICEF and EDF, gathered in Skopje on 24th February 2017, to participate at the National seminar “Children with disabilities in the Former Yugoslav Republic of Macedonia through the lens of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities”. The national seminar was organized by the National Council of Disability Organizations of Macedonia (NSIOM) in collaboration with European Disability Forum (EDF) and UNICEF, within the framework of the EU funded and UNICEF co-funded and implemented “Protecting children from violence and promoting social inclusion of children with disabilities in Western Balkans and Turkey” project.

1 2 4

Заштита на децата од насилство и унапредување на социјалната инклузија на децата со попреченост во Западен Балкан и Турција

ИЗВЕШТАЈ

Национален семинар „Децата со попреченост низ лупата на Конвенцијата на ОН за правата на лица со попреченост”

24 февруари 2017 | Скопје

Повеќе од 80 претставници на организации на лица со попреченост, владини институции, обезбедувачи на сервисни служби и други чинители, вклучувајќи го Министерот за труд и социјална политика, Народниот Правобранител, високи претставници на Делегацијата на Европска унија во Македонија, на УНИЦЕФ и на Европскиот форум за попреченост, на 24 февруари 2017 година во Скопје, учествуваа на Национаниот Семинар „Децата со попреченост низ лупата на Конвенцијата на ОН за правата на лица со попреченост“. Националниот семинар беше огранизиран од Националниот совет на инвалидски организации на Македонија (НСИОМ) во соработка со Европскиот форум за попреченост (ЕДФ) и УНИЦЕФ, во рамките на „Заштита на децата од насилство и унапредување на социјалната инклузија на децата со попреченост во Западен Балкан и Турција“ финансиран од ЕУ и ко-финансиран и имплементиран од УНИЦЕФ. 

7Националниот совет на инвалидските организации на Македонија го одбележаа Меѓународниот ден на лицата со инвалидност, манифестација која во присуство на потпретседателот на Владата на РМ, Никола Поповски, градоначалникот на град Скопје, Коце Трајановски, претставникот на МТСП, Слободанка Лазова-Здравковска, претставникот на кабинетот на Претседателот на РМ, Флора Љатифи, претставникот на ИППЛГ Катерина Бојарова, Раководителот на Институтот за дефектологија Зора Јачова, претседатели и преку 150 претставници на националните инвалидски организации здружени во Националниот совет на инвалидски организации на Македонија, се одржа во ДХО „Даре Џамбаз“ во Скопје на 3-ти Декември со почеток во 11:00 часот.

Модератор на манифестацијата на одбележување на 3-ти Декември беше раководителот на службата на НСИОМ, Драган Дојчиноски, а сите вработени во службата дадоа свој придонес со несебичното залагање за успешната организација на настанот.