ПОЧЕТНА

ЗА НСИОМ

ЧЛЕНКИ

КОНТАКТ

ПОЧЕТНА

1logo civ

1LOGO TELESNI

1LOGO SPORT

1LOGO SLEPI

1logo gluvi

1LOGO PORAKA

1LOGO TRUDOVI

Аудио верзија на публикацијата: Попреченоста во медиумското известување - огледало на општествените перцепции (Првични наоди од мониторингот на медиумите за застапеноста и за начинот на покривање на лицата со попреченост

Аудио верзија на публикацијата: Попреченоста во медиумското известување - огледало на општествените перцепции (Првични наоди од мониторингот на медиумите за застапеноста и за начинот на покривање на лицата со попреченост

1Потребно е поквалитетно информирање за лицата со попреченост, намалување на предрасудите кон нив и спроведување позитивни кампањи за промовирање на еднаквоста на граѓаните во општеството. Неопходно е унапредување на ресурсите во образованието, обезбедување обуки и подобри услови за кадарот кој работи со децата со попреченост со цел обезбедување квалитетно образование.

Дополнително, треба да се отстранат архитектонските бариери за слободно движење на лицата со попреченост. Ова се некои од пораките кои ги упати Бранимир Јовановски од Националниот совет на инвалидски организации на настанот организиран по повод националното одбележување на Меѓународниот ден на лицата со попреченост - 3 декември.

Во рамки на настанот, се одржа завршната конференција од проектот „Попреченоста е прашање на перцепција“ што го спроведуваа Институтот за медиуми и различности од Лондон, Македонскиот институт за медиуми и Националниот совет на инвалидски организации на Македонија, со поддршка на Европската Унија. Низ различни активности на проектот кој беше фокусиран на унапредување на механизмите за соработка меѓу медиумите и граѓанските организации кои работат со лицата со попреченост, беа опфатени 14 медиуми, како и четириесетина граѓански организации кои ги застапуваат лицата со попреченост, во улога на учесници на обуките или како спроведувачи на мали грантови. 

2Во голема мера е признаено дека граѓанските организации и медиумите се многу важни чинители во процесите на демократизација, вклучително и во создавањето на поинклузивни општества за лицата со попреченост. Имајќи ги предвид нивните специфични улоги, од суштинско значење е тие да ги здружат силите и да воспостават меѓусебна соработка, со цел дасе зголеми влијанието врз ставовите на јавноста кон лицата со попреченост. Сепак, оваа соработка е честопати проблематична и како да постои врска што недостига, што всушност претставуванедоволно разбирање и несоодветна комуникација помеѓу граѓанските организации и медиумите и обратно.

Едно истражување [1] покажува дека мнозинството и од двете страни ја признава важноста и улогата на другата страна и изразува цврста подготвеност да направи чекор нанапред за поблиска соработка во иднина, но, исто така, се истакнуваати основните проблеми што носат предизвици во овој однос, какви што се недостигот на знаење и разбирање едни за други. Клучно за подобрување на заемната комуникација е одржувањето отворена, инклузивна и континуирана дебата меѓу граѓанското општество, медиумите и институциите. Тоа може да се постигне преку јакнење на капацитетите на новинарите за покривање на граѓанските теми и нивна поголема иницијативност за вклучување на граѓанскиот сектор во информативните рубрики, а од друга страна, потребно е да се зајакнат и капацитетите на граѓанските организации за комуникација со медиумите ида се охрабрат да бидат погласни и поиницијативни во нивниот пристап до медиумите. Заедничко за двете страни е да се унапредува меѓусебната соработка и заемната доверба. [2]

obsk1Што очекуваат медиумите и граѓанските организации едни од други, кои се правилата на ангажираното новинарство и како граѓанските организации подобро да ги позиционираат важните теми беа некои од темите за дискусија на работилницата „Градење коалиции меѓу медиумите и граѓанските организации што ги застапуваат лицата со попреченост“.

Двајцата искусни обучувачи, Даниела Драштата од ХРТ, Загреб и Владо Крстовски од „Порака“, Скопје, низ интерактивна работа и дискусија со новинарите и граѓанските активисти, разработија идеи за заеднички акции за подобрување на видливоста на проблемите, предизвиците и интересите на лицата со попреченост. На обуката учествуваа 22 претставници од 10 медиуми и 12 граѓански организации што ги застапуваат лицата со попреченост.