ПОЧЕТНА

ЗА НСИОМ

ЧЛЕНКИ

КОНТАКТ

Цели и задачи на НСЦИВМ

1logo civ

1LOGO TELESNI

1LOGO SPORT

1LOGO SLEPI

1logo gluvi

1LOGO PORAKA

1LOGO TRUDOVI

Цели на НАЦИОНАЛНИОТ СОЈУЗ се:

- почитување на човековите права на цивилните инвалиди од војната;

- вклученост во општеството и учество во секојдневниот живот;

- недискриминација на цивилните инвалиди од војната;

- поттикнување на цивилните инвалиди од војната да се потпираат на сопствените сили и способности;

- автономност на цивилните инвалиди од војната како корисници на услуги;

- економска, социјална, здравствена и правна заштита на цивилните инвалиди од војната

- социјална правда и социјална сигурност на цивилните инвалиди од војната

- да ги открива, евидентира и вклучува во НАЦИОНАЛНИОТ СОЈУЗ цивилните инвалиди од војната

- да пружа помош на цивилните инвалиди од војната и нивните семејства во остварување на законските права на социјална, економска, здраствена и друга заштита;

- да дејствува и работи на планот на унапредување и усовршување на системот на рехабилитација, образование, вработување и заштита на цивилните инвалиди од војната

- создавање услови за сместување и згрижување на цивилните инвалиди од војната кои немаат услови за сместување и живеење во семејството;

- отстранување на урбанистичките, архитектонски и сообраќајни бариери заради непречено движење и пристап на цивилните инвалиди од војната во јавниот сообраќај, јавни објекти, станбен и други објекти;

- организирање одмор, закрепнување и рекреација на цивилните инвалиди од војната

- организирање културно забавни активности и развивање и помагање на сите видови културно уметничко творештво на цивилните инвалиди од војната

- вршење информативна и издавачка дејност во врска со целите и задчите;

- превентивно делување на спречување на настанување на разни видови инвалидност;

- соработување, зачленување или поврзување со други организации во земјата;

- НАЦИОНАЛНИОТ СОЈУЗ се здружува но Националниот совет на инвалидски организации на Македонија.

- соработување, зачленување или поврзување со меѓународни организации;

- обезбедување на просторни, материјални, кадровски и финансиски услови на работа на НАЦИОНАЛНИОТ СОЈУЗ и здруженијата;

- други цели утврдени со програмата за работа.