ПОЧЕТНА

ЗА НСИОМ

ЧЛЕНКИ

КОНТАКТ

Историјат на НСГНРМ

1logo civ

1LOGO TELESNI

1LOGO SPORT

1LOGO SLEPI

1logo gluvi

1LOGO PORAKA

1LOGO TRUDOVI

Основачко СобраниеПрвите активности кога се здружувале глувите лица во Македонија се регистрирани во 1941-43 година во Скопје кога се здружиле група глуви лица, кои  пак се поврзале со слични организации на глуви во Југославија. Но овие активности не продолжиле поради Втората светска војна. По војната нема регистрирано некакви активности се до 1947 година во Скопје кога група глуви лица и лица кои слушаат-опортунисти и професионалци се решиле да ги подготват сите неопходни услови за креирање на национална организација на глувите лица во Македонија.

 Во 28 март 1948 година во Скопје се одржа Основачко Собрание на сите глуви лица во Македонија и се основа Сојузот на глуви и наглуви на Македонија. На почетокот приоритет на Сојузот беше да иницира, основа и направи мрежа на локални организации на глуви лица на целата територија на Македонија, кое до 1960 година имаше 17 ограноци на организации на глуви лица.

Основачко СобраниеИсто така приоритет беше да се иницира и поддржи основање на специјални училишта и Центри за рехабилитација на глувите деца во Македоннија. Сојузот беше иницијатор за основање на државни заштитини работилници каде се вработуваа глувите лица. Од аспект на социјално подобрување на глувите Сојузот иницираше и креираше многу спортски клубови, уметнички клубови, клубови за планинарење, фолклорни клубови и друго. Во внатрешната организациона структура се создаде и Комисија за знаковен јазик чија цел беше афирмација на знаковниот јазик.

Основачко СобраниеВо периодот по 1991година кога Македонија беше во тразиционен период на независностСојузот на глуви и наглуви на Македонија имаше потешки задачи за ги преживее сите промени и текови. И покрај потешкотиите  во 1994 година Сојузот на глуви и наглуви на Македонија е редовен член на СФГ и во 1997година член на ЦИСС. Во 2000 година го издаде Македонскиот речник на знаковен јазик.

Како Национален Сојуз на глуви и наглуви на Македонија учествувашена многу меѓународни настани како што се Олимиските игри на глувите во Данска и Италија, Конгреси на СФГ во Бризбен, Австралија; Монтреал ,Канада; Мадрид, Шпанија и други меѓународни настани. Во 1998 година Сојузот на глуви и наглуви на Македонија беше домаќин на ЦЕРС состанокот во Охрид, Македонија.

Се досега Сојузот на глуви и наглуви на Македонијае горд да продолжи со активностие со повисоки приоритети како што е законското признавање на културата на глувите и знаковниот јазик, лингвистичко истражување и надградување на знаковниот јазик, подобрување на толкувачките услуги, високото образование на глувите и др.