ПОЧЕТНА

ЗА НСИОМ

ЧЛЕНКИ

КОНТАКТ

Извршен одбор на НСГНРМ

1logo civ

1LOGO TELESNI

1LOGO SPORT

1LOGO SLEPI

1logo gluvi

1LOGO PORAKA

1LOGO TRUDOVI

Извршниот Одбор  е составен од Претседател и 8 членови. Со посебна одлука на Генералното Собрание Одборот може да го зголеми или намали бројот на членови на одборот.

Моменталниот состав на ИО брои 9 членови. Членовите на ИО се бираат од Генералното Собрание за период од 4 години.

Претседател:

Васко Марков

 

Членови на Извршниот одбор:

Сали Мемет

Верица Срцева

Милан Спирковски

Амет Демировски

Илија Атанасов

Силвана Мицоска

Петар Божиновски

Муним Бајрактар