ПОЧЕТНА

ЗА НСИОМ

ЧЛЕНКИ

КОНТАКТ

За НСГНРМ

1logo civ

1LOGO TELESNI

1LOGO SPORT

1LOGO SLEPI

1logo gluvi

1LOGO PORAKA

1LOGO TRUDOVI

Националниот Сојуз на глуви и наглуви на Македонија е невладина и национална инвалидска организација чија главна цел е еднаквиот статус и правата на глувите и наглувите лица во Македонија.

Приоритет на активностите се да се создадат услови за целосна интеграција на глувите и наглувите лица во секојдневниот живот и работна средина и нивната активна социјална и општествена вклученост.
Националниот Сојуз на глуви и наглуви на Македонија ги преставува сите организации на глувите и наглувите опфаќајќи ги скоро сите глуви и наглуви граѓани на Македонија. Активностите на Националниот Сојуз на глуви и наглуви на Македонија се насочени кон:
  • Откривање, решавање и намалување на проблемите на глувите со кои се соочуваат
  • Обезбедување секаква можна помош за сите членови (советување, правни совети, помош при вработување, толкувачка услуга и др.) и охрабрување, поддршка и помош на глувите лица во нивните иницијативи со цел тие да се интегрираат во општеството.
  • Подигнување и афирмација на интелектуалните, спортските, културните и социјалните постигнување на глувите и наглувите лица
  • Помош и зајакнување на образованието и стручната рехабилитација на глувите и наглувите, обезбедување подршка за високо образование на глувите лица
  • Проучување, развивање, истражување, подигање на повисоко ниво и афирмирање на македонскиот знаковен јазик кој е законски признат
  • Подигнување на свеста за културата на глувите и знаковниот јазик за да се избегнат предрасудите и дискриминацијата на глувите и наглувите лица
  • Претставување на интересите на глувите и наглувите лица пред државните, јавните и приватните институции и соработка со националните и меѓународните институции за подобрување на нивниот статус