ПОЧЕТНА

ЗА НСИОМ

ЧЛЕНКИ

КОНТАКТ

Управен одбор на Мобилност Македонија

1logo civ

1LOGO TELESNI

1LOGO SPORT

1LOGO SLEPI

1logo gluvi

1LOGO PORAKA

1LOGO TRUDOVI

Управниот одбор на Мобилност Македонија брои 11 члена кои ги избира Собранието како највисок орган на организацијата.

Членови на Управeни одбор:

Име и Презиме Здружение Контакт
Бранимир Јовановски - Претседател Куманово brajo@t-home.mk
Дејан Ѓорѓиевски Скопје gjorgjievski.dejan@yahoo.com
Мери Туџарова Радовиш ztilradovis@yahoo.com
Штерјо  Николов Штип elicatrpkovska@yahoo.com
Горан Војновски Кочани  
Рамиз Касели Струга   
Стеван Ангелески Прилеп mobilnostprilep@yahoo.com
Бобан Јордановски Кичево   
Нико Јанков Битола nikojankov@hotmail.com
Велибор Јаќимовски Тетово mobilnosttetovo@yahoo.com
Атли Горенца Дебар mobildibra@hotmail.com