ПОЧЕТНА

ЗА НСИОМ

ЧЛЕНКИ

КОНТАКТ

Активности и членување на Порака

1logo civ

1LOGO TELESNI

1LOGO SPORT

1LOGO SLEPI

1logo gluvi

1LOGO PORAKA

1LOGO TRUDOVI

Активности:

 • Иницијативи за подобрување на законските можности и политиките за лицата со интелектуална попреченост на национално ниво;
 • Координација и стручно-методолошка помош на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКА;
 • Воспоставување на мрежа од алтернативни сервисни служби во местото на живеење:
  • Ресурсен центар (сервисна служба за советување и информирање);
  • Социјални клубови и советувалишта во сите локални организации;
  • Дневни центри за адолесценти и возрасни со интелектуална попреченост;
  • Иницијативи за оформување на сервисни служби за самостојно живеење за лица со интелектуална попреченост;
 • Комуникација и размена на искуства на европско и меѓународно ниво.

 • НСИОМ – Национален совет на инвалидски организации на Македонија;
 • Национално координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност во Република Македонија;
 • МППС – Македонска платформа против сиромаштија.

 • “Inclusion Europe” – Европска асоцијација на национални здруженија на лицата со интелектуална попреченост и нивните семејства;
 • “Inclusion International” – Интернационална асоцијација на национални здруженија на лицата со интелектуална попреченост и нивните семејства;
 • “EASPD” – Европска асоцијација на обезбедувачи на сервисни служби за лица со попреченост.