ПОЧЕТНА

ЗА НСИОМ

ЧЛЕНКИ

КОНТАКТ

Главни цели и принципи на Порака

1logo civ

1LOGO TELESNI

1LOGO SPORT

1LOGO SLEPI

1logo gluvi

1LOGO PORAKA

1LOGO TRUDOVI

Главни цели:

 • Обезбедување законски можности за овозможување на еднакво учество и вклучување на лицата со интелектуална попреченост во граѓанското општество;
 • Развивање на алтернативни сервисни служби во местото на живеење, согласно принципите за изедначување на можностите на лицата со интелектуална попреченост;
 • Остварување и унапредување на човековите права на лицата со интелектуална попреченост во граѓанското општество.

 • Вклучување на лицата со интелектуална попреченост во секој аспект од животот;
 • Изедначување на можностите за лицата со интелектуална попреченост како еднакви граѓани во заедницата;
 • Обезбедување на семејна поддршка – соодветни сервисни служби и поддршка за семејствата со член со интелектуална попреченост во местото на живеење;
 • Почитување на самоопределувањето, донесување на одлуки од страна на лицата со интелектуална попреченост и нивните семејства;
 • Превенција од институционализација;
 • Подобрување на условите за живот во постоечките институции;
 • Деинституционализација на лица со интелектуална попреченост и нивно опфаќање во алтернативни сервисни служби во местото на живеење;
 • Подигнување на јавната свест.