ПОЧЕТНА

ЗА НСИОМ

ЧЛЕНКИ

КОНТАКТ

Членови на Совет

1logo civ

1LOGO TELESNI

1LOGO SPORT

1LOGO SLEPI

1logo gluvi

1LOGO PORAKA

1LOGO TRUDOVI

Претседател:

ДУШАН НЕШЕВСКИ

 

Членови:

1. НАЦИОНАЛЕН СОЈУЗ НА СЛЕПИ НА МАКЕДОНИЈА

ЖАРКО СЕЛКОВСКИ       

НИКОЛИНА ТРАЈКОВСКА

           

2. НАЦИОНАЛЕН СОЈУЗ НА ГЛУВИ И НАГЛУВИ НА МАКЕДОНИЈА

ВАСКО МАРКОВ

ГЕОРГИ ГРУЈЕВСКИ

 

3. НАЦИОНАЛЕН СОЈУЗ НА ТЕЛЕСНО ИНВАЛИДИЗИРАНИ ЛИЦА НА МАКЕДОНИЈА

БРАНИМИР ЈОВАНОВСКИ

ДЕЈАН ЃОРЃИЕВСКИ        

         

4. РЕПУБЛИЧКИ ЦЕНТАР ЗА ПОДДРШКА НА ЛИЦА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ -ПОРАКА-

ЧЕДО ТРАЈКОВСКИ

ВЛАДО КРСТОВСКИ

 

5. НАЦИОНАЛЕН СОЈУЗ НА ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА НА МАКЕДОНИЈА

НИКОЛА НИКОЛОВСКИ

ДУШАН НЕШЕВСКИ

 

6. НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЈА ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА НА ИНВАЛИДИТЕ - МПК

КОЦЕ ДИМОВ

ВАСКО СТЕФАНОВСКИ                       

 

7. НАЦОНАЛЕН СОЈУЗ НА ИНВАЛИДИ НА ТРУДОТ НА РМ

КРСТО ЦАНЕВ

ТРИПУН АТАНАСОВСКИ