ПОЧЕТНА

ЗА НСИОМ

ЧЛЕНКИ

КОНТАКТ

Служба на НСИОМ

1logo civ

1LOGO TELESNI

1LOGO SPORT

1LOGO SLEPI

1logo gluvi

1LOGO PORAKA

1LOGO TRUDOVI

1. Драган Дојчиноски - раководител

2. Софка Прчева - секретар

3. Виктор Боризовски 

4. Лиза Стојановска 

5. Стерја Димов - секретар

6. Лена Паскалова -  книговодител

7. Дамир Розман - благајник

8. Билјана Митровиќ – технички секретар - архивар

9. Љупчо Анчевски – референт за одржување на ДХО Даре Џамбаз

10. Бедри Имер – работник за безбедност - портир

11. Драган Симовски - работник за безбедност - портир

12. Драган Нешовски - работник за безбедност - портир

13. Маслина Софрониевска - курир

14. Божиновска Љубица – хигиеничар

15. Емина Зендел - хигиеничар