11 Октомври 42-а, 1000 Скопје

poraka

Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА е граѓанска, родителска, национална инвалидска и непрофитна организација која ги застапува правата и интересите на повеќе од 20.000 лица со интелектуална попреченост во Република Северна Македонија.

Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА има остварено статус на Национална инвалидска организација (согласно Законот за инвалидски организации), и е впишана во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјална заштита, кој се води при Министерството за труд и социјална политика.

РЦПЛИП – ПОРАКА е оформена во 1963 година, а во моментот обединува 17 локални организации во земјата.

Главни цели
 • Обезбедување законски можности за овозможување на еднакво учество и вклучување на лицата со интелектуална попреченост во граѓанското општество
 • Развивање на социјални сервисни служби во местото на живеење, согласно принципите за изедначување на можностите на лицата со интелектуална попреченост
 • Остварување и унапредување на човековите права на лицата со интелектуална попреченост
Принципи:
 • Вклучување на лицата со интелектуална попреченост во секој аспект од животот
 • Изедначување на можностите за лицата со интелектуална попреченост како еднакви граѓани во заедницата
 • Обезбедување на поддршка – соодветни сервисни служби и поддршка за лицата и семејствата со член со интелектуална попреченост во заедницата
 • Почитување на самоопределувањето, донесување на одлуки од страна на лицата со интелектуална попреченост и нивните семејства
 • Превенција од институционализација
 • Подобрување на условите за живот во постоечките институции
 • Деинституционализација на лица со интелектуална попреченост и нивно опфаќање во социјални сервисни служби во заедницата
 • Подигнување на јавната свест.
 • Иницијативи за подобрување на законските можности и политиките за лицата со интелектуална попреченост на национално ниво
 • Координација и стручно-методолошка помош на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКА
  • Воспоставување на мрежа од социјални сервисни служби во заедницата:
  • Ресурсен центар (сервисна служба за советување и информирање)
  • Социјални клубови и советувалишта во сите локални организации
  • Дневни центри за адолесценти и возрасни со интелектуална попреченост
  • Иницијативи за оформување на сервисни служби за самостојно живеење за лица со интелектуална попреченост
 • Комуникација и размена на искуства на европско и меѓународно ниво.
Членство на национално ниво:
 • НСИОМ – Национален совет на инвалидски организации на Македонија
 • Национално координативно тело за имплементација на Конвенцијата на ОН за правата на лица со попреченост
Членство на меѓународно ниво:
 • “Inclusion Europe” – Европска асоцијација на национални здруженија на лицата со интелектуална попреченост и нивните семејства;
 • “Inclusion International” – Интернационална асоцијација на национални здруженија на лицата со интелектуална попреченост и нивните семејства;
 • “EASPD” – Европска асоцијација на обезбедувачи на сервисни служби за лица со попреченост.
е-пошта: poraka@t.mk
тел.: +389 2 3296 961
www.poraka.org.mk