11 Октомври 42-а, 1000 Скопје

Томислав Стојановски

Претседател

Николина Трајковска
Жарко Селаковски

Национален сојуз на слепи на Република Северна Македонија

Анка Митревски
Томислав Стојановски

Национален сојуз на глуви и наглуви на Република Северна Македонија

Бранимир Јовановски
Дејан Ѓорѓиевски

Национален сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија - Мобилност Македонија

Чедо Трајковски
Владо Крстовски

Републички центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост - Порака

Никола Николовски
Душан Нешевски

Национален сојуз на инвалиди од војната на Македонија

Коце Димов
Васко Стефановски

Национална Федерација за спорт и рекреација на инвалидите - МПК

Коце Димов
Васко Стефановски

Национален сојуз на цивилни инвалиди од војната на Македонија

Никола Николовски
Душан Нешевски

Национален сојуз на цивилни инвалиди од војната на Македонија

Крсто Цанев
Џеват Палоши

Национален сојуз на инвалиди на трудот на Република Македонија